กระดานเสวนานักศึกษาอะฮ์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ มลายู
Pages: 1
ไวยากรณ์ภาษามลายู - "การแสดงขั้นกว่า" By: Al Fatoni Date: ก.ค. 31, 2011, 04:26 PM
Dengan Nama Allah, Yang Amat Pemurah, lagi Amat Pengasihani
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ พระผู้ทรงเมตตายิ่ง พระผู้ทรงกรุณายิ่ง


           แสดงประโยคขั้นกว่า หมายถึง การเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่งว่าสิ่งหนึ่งเหนือกว่าอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะใช้ตามโครงสร้างดังนี้

S. + lebih + KA หรือ KJ + daripada + O.           ตัวอย่างเช่น

                 - Umar lebih pintar daripada Ali.
                   (อุมัรฉลาดกว่าอาลี)

                 - Allah lebih mengetahui daripda mereka tentang hal itu.
                   (อัลลอฮฺทรงรอบรู้ดียิ่งกว่าพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนั้น)


           คำอธิบาย:
           จากโครงสร้าง S. + lebih + KA หรือ KJ + daripada + O. ให้สังเกตที่คำ lebih ... daripada เป็นหลัก กล่าวคือ มันจะให้ความหมายขั้นกว่า หรือเชิงเปรียบเทียบระหว่างสิ่งสองสิ่งได้ ก็ต่อเมื่อระหว่างคำทั้งสองนั้นเป็น KA (คำคุณศัพท์) หรือ KJ (คำกริยา) เท่านั้น


             หมายเหตุ:
             - S. ย่อจาก Subjek (อ่านว่า "ซุบเจค") แปลว่า "ประธาน"
             - KA ย่อจาก Kata Adjektif (อ่านว่า "กาตา อัดเจกติฟ") แปลว่า "คำคุณศัพท์"
             - KJ ย่อจาก Kata Kerja (อ่านว่า "กาตา เกอร์จา") แปลว่า "คำกริยา"
             - KN ย่อจาก Kata Nama (อ่านว่า "กาตา นามา") แปลว่า "คำนาม"
             - O. ย่อจาก Objek (อ่านว่า "โอ๊บเจค") แปลว่า "กรรม"
Re: ไวยากรณ์ภาษามลายู - "การแสดงขั้นกว่า" By: Al Fatoni Date: ส.ค. 01, 2011, 02:20 PM
ต่อ
-----------------------------

            อนึ่ง คำที่นอกเหนือจาก KA และ KJ ที่ถูกเติมระหว่างคำ lebih กับ daripada นั้นจะไม่รับการเติมในลักษณะนี้ และการใช้โครงสร้างนี้ในลักษณะที่เป็นทางการนั้น หากคำใดคำหนึ่งระหว่างคำ lebih กับ daripada นั้นถูกตัดไป ประโยคนั้นจะไม่ให้ความหมายขั้นกว่า หรือเชิงเปรียบเทียบแต่อย่างใด

            แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการนั้น โดยจำกัดเฉพาะการใช้ในภาษาพูดเท่านั้น ไม่รวมถึงภาษาเขียนนั้น ก็เป็นที่อนุโลมให้ตัดคำ lebih ออกไป โดยยังคงคำ daripada อยู่ แต่มีเงื่อนไขว่า มันจะให้ความหมายขั้นกว่า หรือเชิงเปรียบเทียบได้ ก็ต่อเมื่อคำที่อยู่หน้า daripada ต้องเป็น KA และ KJ เท่านั้น แต่หากต่อท้ายหลัง KN (คำนาม) มันจะให้ความหมายว่า "จาก" หรือ "มาจาก"


           ตัวอย่างเช่น

                 - Umar pintar daripada Ali.
                   (อุมัรฉลาดกว่าอาลี)

                 - Allah mengetahui daripada mereka tentang hal itu.
                   (อัลลอฮฺทรงรอบรู้ดียิ่งกว่าพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนั้น)
Re: ไวยากรณ์ภาษามลายู - "การแสดงขั้นกว่า" By: Al Fatoni Date: ส.ค. 01, 2011, 02:28 PM
             อนึ่ง ในภาษาพูดสำเนียงมลายูฟฏอนีย์ และอาจรวมไปถึงสำเนียงมลายูกลันตันด้วยนั้น นอกจากจะตัดคำ lebih ออกไปแล้ว ยังจะย่อคำ daripada เหลือแค่ pada อีกด้วย


           ตัวอย่างเช่น

                 - Umar pintar pada Ali [lagi].
                   (อุมัรฉลาดกว่าอาลี)

                 - Allah mengetahui pada mereka tentang hal itu  [lagi].
                   (อัลลอฮฺทรงรอบรู้ดียิ่งกว่าพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนั้น)

           
            ข้อแนะนำ ให้ต่อท้ายสุดของประโยคด้วยคำว่า lagi ด้วย เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการแสดงขั้นกว่านั่นเอง แต่หากไม่เติมก็ไม่เป็นไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยระหว่างผู้พูดกันเองอีกนั่นเอง